กติกาการแข่งขันทักษะต่าง

        - รายการเอกสารรายละเอียดแนวทาง และข้อตกลงการประกวดการแสดง และการแข่งขันในการประชุมวิชาการ อกท.
         - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะสาขาศิลปเกษตรปี ๕๔
         - รายละเอียดการแข่งขันทักษะสาขาศิลปเกษตร
         - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ ๕๔
         - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะสาขาพื้นฐาน ๕๔
         - แนวทางการจัดแสดงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ อกท.ของครู ๕๔
         - รายละเอียการบูรณาการการเรียนการสอนกับ อกท.ของครู ๕๔
         - แนวทางการจัดการประกวดผลงานเด่น ๕๔
         - รายละเอียดการจัดแสดงผลงานเด่นของหน่วย อกท.พ.ศ.๒๕๕๔
         - สรุปเปรียบเทียบรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกหน่วย อกท๕๔
         - รายละเอียดสัมมนาผลงานทางวิชาการ ๕๔
         - รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ ์๕๔
         - แนวทางรายละเอียดประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
         - รายละเอียดแนวทางการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ หน่วย อกท.๕๔
         - แนวทางการจัดแสดงนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ๕๔
         - รายละเอียดสาขาพืชศาสตร ์๕๔ สรุปประเด็นปรับปรุงแก้ไข
         - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะช่างกลเกษตร๕๔
         - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร๕๔
        - แนวทางการจัดการแข่งขันทักษะสาขาประมง๕๔

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผลงานวิชาการ


 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.com
.