ผลงานวิทยาลัย

ชื่่อผลงาน / รางวัล

ผลการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2555
ประเภทการประเมิน ผลการประเมิน
ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัย อันดับที่ 1
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น อันดับที่ 2
ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันในระบบนำไปใช้ได้ผล อันดับที่ 1
ประเภทที่ 4 ราษฎรที่นำความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น อันดับที่ 1
ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม อันดับที่ 2
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ อันดับที่ 3
ประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี อันดับที่ 1
ผลการประกวดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 34 ของ อกท.หน่วยเชียงใหม่
รายการ ผลการแข่งขัน
ทักษะโคนม อันดับที่ 2
ทักษะโคเนื้อ อันดับที่ 2
ทักษะการผสมเทียมโค อันดับที่ 1
ทักษะพื้นฐานการประมง อันดับที่ 2
ทักษะช่างไฟฟ้า อันดับที่ 1
ทักษะช่างก่อสร้าง อันดับที่ 1
ทักษะช่างเชื่อม อันดับที่ 1
ทักษะการผลิตลูกชิ้น ดันดับที่ 2
ทักษะตารางคำนวณ อันดับที่ 1
ทักษะบัญชีฟาร์ม อันดับที่ 2
ทักษะการจัดการฐานข้อมูล อันดับที่ 2
ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ อันดับที่ 3
ทักษะการจัดดอกไม้ อันดับที่ 1
การประกวดผลงานกิจกรรมเด่น อันดับที่ 3
การสัมมนาสาขาพืชศาสตร์ อันดับที่ 2
การสัมมนาสาขาสัตวศาสตร์ อันดับที่ 3
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพสัตวบาล อันดับที่ 1
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพประมง อันดับที่ 1
ผลงานสมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสาน อันดันที่ 1
ผลงานสมชิกกลุ่มอาชีพทั่วไป อันดับที่ 2
การประกวดโคบาล อันดับที่ 1
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง อันดับที่ 1
การประกวดนักร้องลูกทุ่งชาย อันดับที่ 2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.co