ผลงานวิทยาลัย

ชื่่อผลงาน / รางวัล

ผลการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระดับประเทศ)ประจำปีงบประมาณ 2554
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประเภทการประเมิน ผลการประเมิน
ประเภทที่ 1 การดำเนินการในสถานศึกษา อันดับที่ 3
ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันในระบบ นำไปใช้ได้ผล อันดับที่ 3
ประเภทที่ 4 ราษฎรนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยาลัยไปใช้ และได้ผลกีเยี่ยม อันดับที่ 2
ผลการประกวดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ของ อกท.หน่วยเชียงใหม่ 
รายกาาร ผลการแข่งขัน
ทักษะสุกร อันดับที่ 3
ทักษะช่างไฟฟ้า อันดับที่ 3
ทักษะช่างก่อสร้าง อันดับที่ 2
ทักษะช่างเชื่อม อันดับที่ 3
ทักษะช่างสำรวจ อันดับที่ 2
ทักษะ บัญชีฟาร์ม อันดับที่ 3
ทักษะการจัดดอกไม้ อันดับที่ 1
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพประมง อันดับที่ 2
ผลงานกิจกรรมเดิ่นของหน่วย อกท. อันดับที่ 2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เครื่องให้น้ำและสารชีวเคมี) อันดับที่ 1
หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น อันดับที่ 1
ผลการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2554
ประเภทการประเมิน ผลการประเมิน
ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัย อันดับที่ 1
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น อันดับที่ 3
ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันในระบบนำไปใช้และขยายผลดีเด่น อันดับที่ 1
ประเภทที่ 4 ราษฎรที่นำความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น อันดับที่ 1
ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม อันดับที่ 3
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ อันดับที่ 2
ประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี อันดับที่ 2
ผลการประกวดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 33 ของ อกท.หน่วยเชียงใหม่
รายการ ผลการแข่งขัน
ทักษะโคนม อันดับที่ 1
ทักษะโคเนื้อ อันดับที่ 1
การผสมเทียมปลา อันดับที่ 1
ทักษะช่างไฟฟ้า อันดับที่ 1
ทักษะช่างก่อสร้าง อันดับที่ 1
ทักษะช่างเชื่อม อันดับที่ 1
ทักษะช่างสำรวจ อันดับที่ 1
ทักษะการจัดสวนหย่อม ดันดับที่ 1
ทักษะการจัดสวนในแก้วใส อันดับที่ 1
ทักษะการจัดดอกไม้ อันดับที่ 1
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชศาสตร์ อันดับที่ 1
ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. อันดับที่ 1
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัมนาคุณภาพชีวิต (เครื่องให้น้ำและสารชีวเคมี) อันดับที่ 1
สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพฯ (เครื่องสูบน้ำวิถีพอพียงเพื่อสุขภาพ) อันดับที่ 1
การประกวดโคบาล อันดับที่ 1
การประกวดโฟล์คซอง อันดับที่ 1
หน่วยที่มีความประพฤติและร่วมกิจกรรมดีเด่น อันดับที่ 1
ทักษะบัญชีฟาร์ม อันดับที่ 2
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพประมง อันดับที่ 2
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพอื่นๆ อันดับที่ 2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ (เครื่องเติมน้ำมันเกียร์รถยนต์) อันดับที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ไส้อั่วสมุนไพร) อันดับที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพฯ (กระถางประหยัดน้ำ) อันดับที่ 2
ทักษะสุกร อันดับที่ 3
ทักษะการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ อันดับที่ 3
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก อันดับที่ 3
สัมมนาสาขาสัตวศาสตร์ อันดับที่ 3
สัมมนาสาขาทั่วไป อันดับที่ 3
ผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพสัตวบาล อันดับที่ 3
สิ่งประกิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กล่องเพาะถั่วงอก) อันดับที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (อุปกรณ์ห่อผลไม้) อับดับที่ 3
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย อันดับที่ 3
ชนะอันดับที่ 1 จำนวน 17 ทักษะ ชนะอันดับที่ 2 จำนวน 6 ทักษะ ชนะอันดับที่ 3 จำนวน 9 ทักษะ
1. ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาสัตวศาสตร์
2. ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาช่างกลเกษตร
3. ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาศิลปเกษตร
4. ชนะเลิสคะแนนรวม การสัมมนาผลงานสมาชิก อกท.
5. ชนะเลิศคะแนนรวมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
6. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกสาขา หน่วยเชียงใหม่ 64 คะแนน
หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ
สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.co