ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

6.   สาขางานช่างกลเกษตร

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายไมตรี         เยาวรัตน์

ตำแหน่ง :    วิศวกรการเกษตร
ที่อยู่  :     ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
ตู้ ปณ.13  ปทจ.หางดง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230

2

นายสนอง         อมฤกษ์

ตำแหน่ง :    วิศวกรการเกษตร  5
ที่อยู่  :  ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
ตู้ ปณ.13 ปทจ.หางดง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230

3

นายสมบูรณ์      สุริยา

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการร้านจิตรช่าง
ที่อยู่  :  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

4

นายสัมพันธ์       วังคำ

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการร้านชาติสัมพันธ์พานิช
ที่อยู่  :  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

5

นายฉลอง          วิราศรี

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการร้านอู่เบิ้ม
ที่อยู่  :  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

6

นายเกรียงศักดิ์         นักผูก

ตำแหน่ง :    วิศวกรการเกษตร  5
ที่อยู่  :  ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395