ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

     
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

3.   สาขางานสัตว์เล็ก

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายกิติพัทธ์       ดวงหล้า

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการจงเจริญฟาร์ม
ที่อยู่  :    23  ม.9 ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่
50360

2

นายวีรเดช       อุ่ยตระกูล

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการวีรเดชฟาร์ม
ที่อยู่  :  6/1 ม.14  ต.ป่าสัก  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000

3

นายวิสุทธิ์       ทิพยะ

ตำแหน่ง :   เจ้าของฟาร์มพ่อหลวงวิสุทธิ์
ที่อยู่  :  91/7  ม. 5  ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 

4

นายสุทัศน์      คงมาลัย

ตำแหน่ง :   เจ้าของฟาร์มพ่อหลวงสุทัศน์
ที่อยู่  :  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

5

นายเย็น          สรรเจริญ

ตำแหน่ง :   เจ้าของฟาร์มนายเย็น
ที่อยู่  :  41  ม.6  บ.หัวข่วง  ต.สองแคว  กิ่ง อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่

6

นายวรรณเนตร         พลพลานุมาศ

ตำแหน่ง :   เจ้าของฟาร์มจงเจริญฟาร์ม
ที่อยู่  :  23  ม.9  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360

7

นายประภาส           มหินชัย

ตำแหน่ง :   นักวิชาการสัตวบาล 7
ที่อยู่  :  1  ม.13  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่50210

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395