ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

    
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลั
ยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

1.  สาขางานสัตว์ปีก

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายชวลิต         สุริยะจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฟาร์มไก่ชนกุสุมา
ที่อยู่  :  241  ม.6  ต.ริมปิง  อ.เมือง  จ.ลำพูน

2

นายวัฒนา        สุริยะจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการวัฒนาฟาร์ม ลำพูน
ที่อยู่  : สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

3

นายอำนวย       เลี้ยวธารากุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล  8
ที่อยู่  :  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงใหม่
1  ม. 13  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120

4

นายสวัสดิ์        ยาวีระ

ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการศึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
เชียงใหม่ – ลำพูน
ที่อยู่  :  11 ม. 1  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่  50120

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395