ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

     
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

4.   สาขางานสัตว์ใหญ่

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายประสาน         จึงอยู่สุข

ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่  :     1 ม. 13  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
50210 

2

นายประวิต           บุญแผ่ผล

ตำแหน่ง :    ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมแม่วาง
ที่อยู่  :     229 ม.3  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่
50360

3

นายสัตวแพทย์       สุธรรมสุยะ

ตำแหน่ง :    สัตวแพทย์ระดับ  6
ที่อยู่  :     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
1  ม.13  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50210

4

ดร.สมคิด           พรหมมา

ตำแหน่ง :    นักวิชาการสัตวบาล  8 ว.
ที่อยู่  :     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ม. 13  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120

5

นางอำไพ           ปาลี

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการร้านห้วยไซแก๊ส-อำไพการเกษตร
ที่อยู่  :     172 ม. 8  ต.ห้วยบาบ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395