ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

    
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

2.   สาขางานประมง

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายเปลี่ยน         ศรีวิชัย

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา
ที่อยู่  :   122 ม. 6  ต.อินทขิล  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
50150

2

นายอักษร         ปัญญากดแก้ว

ตำแหน่ง :  เจ้าของฟาร์มเพาะขยายพันธุ์ปลา
ที่อยู่  :  101  ม. 3 ต.สันติสุข  กิ่ง อ.ดอยหล่อ 
จ.เชียงใหม่  50160

3

นายทิวากร       แก้วเก๋

ตำแหน่ง :  ประธานชมรมผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ที่อยู่  :  121  ม.7  ต.สองแคว  กิ่ง อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่  50160

4

นางสุจนีย์        พรโสภิน

ตำแหน่ง :   นักวิชาการประมง  5
ที่อยู่  :    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด
เชียงใหม่  90 ม.12  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50290

5

นางพจนา         สมยานะ

ตำแหน่ง :   เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
ที่อยู่  :    104  ม. 7  ต.สองแคว  กิ่ง อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่  50160

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395