ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

10.   สาขางานพืชสวนประดับ

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นางพิชชานันท์      ใหม่จีน

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการสวนขวัญเนิสเซอรี่ 
ที่อยู่  :     504  ม.7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่
50360

2

นายปริชัย        คำสุข

ตำแหน่ง :    หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เค 46 
ที่อยู่  : 164 หมู่ 4  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

3

นายธนภณ        กฤตยาพร

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการสวนทองคำ   
ที่อยู่  :  24 ม.7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360 

4

นายกิตติกร        สุวรรณมาลี

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการสวนทวีชล  118    
ที่อยู่  :  ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด  ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

5

นายโจ          ปริปุณณานนท์

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการสวนคุณโจ  
ที่อยู่  :  81/2  ม.8  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่
50360

6

นายธนกฤต        แก้วชมภู

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการสวนทวีศักดิ์  
ที่อยู่  : 521  ม.7  ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  50360

7

นายทวี          ตันหลี

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการบริษัทเอิร์ทสเคป  
ที่อยู่  :  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395