ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

9.   สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายสุภักตร์      ปัญญา

ตำแหน่ง :     ครู  คศ.2
ที่อยู่  :    ภาควิชาพืชไร่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50290

2

นายสมบัติ        ไตรศรีศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาปัญญาไทย   
ที่อยู่  :  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100

3

รศ.ดร.พาณี       ศิริสะอาด

ตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่  : คณะวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

4

นายวสันต์          ไชยฉกรรจ์

ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการ/นายกสมาคมนวดแผนไทย
จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  :  โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์  238/8
ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100

5

ว่าที่ ร.ต.  พงศ์พัฒน์    ชาญประเสริฐ

ตำแหน่ง :  หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 
ที่อยู่  :  80/70  ม.1  ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี

6

นายกิตติพงศ์      กิตติจารุวงศ์

ตำแหน่ง :   อุปนายกสมาคมผู้ประกอบโรคศิลปแผน
ไทยเชียงใหม่ 
ที่อยู่  :  วัดพันอ้น  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

7

นายสมเพชร        คงเวช

ตำแหน่ง :   ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดดอยสัพพัญญู
ที่อยู่  :  306 ม. 6  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่
50360

8

นายปิยพล           ระเบ็ง

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานการเกษตร  5
ที่อยู่  :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

9

น.ส.พรรณี           โตน้อย

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  6
ที่อยู่  :  โรงพยาบาลจอมทอง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

10

นางพรรณปพร        อินทา

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานสาธารสุข  6
ที่อยู่  :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

11

พระอินถา          โปธิมา

ตำแหน่ง  :  ผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่  : วัดธรรมชัย  ต.บ้านแม  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210

12

นายอังกูร          เสนาบุตร

ตำแหน่ง  :  ผู้ประกอบโรคศิลปการแพทย์แผนไทย
ที่อยู่  :  1-11  ม.4  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

13

นายชัยยง         ธรรมรัตน์

ตำแหน่ง  :  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
ที่อยู่  :  199/48  หมู่บ้านโชตนา  2  ซอย  6  ถ.โพธาราม
ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300

14

นายสมพร        พึ่งทองหล่อ

ตำแหน่ง  :  ผู้ชำนาญการด้านพืชสมุนไพร
ที่อยู่  :  106  ม.5  ต.แม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
50150

15

นางอธิศา         แสงอาทิตย์

ตำแหน่ง  :  ผู้ทรงคุณวุฒิชมรมต้นปันสมุนไพร
ที่อยู่  :  14   ม.5  ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395