ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

12.   สาขางานพืชไร่

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายพฤกษ์      ยิบมันตะสิริ

ตำแหน่ง :    อาจารย์/รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ที่อยู่  :     คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

2

นายรัชกรณ์      อุแสงศรี

ตำแหน่ง  :  หัวหน้าฝ่ายเกษตร
ที่อยู่  :  สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  68-69
หมู่  8  ถ.เกาะกลาง  ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395