ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

 

 

 

     

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

13.   สาขางานพืชผัก

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายอนันต์         บุญมี

ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
ที่อยู่  :     ม. 12  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360

2

นายธีระยุทธ        อินต๊ะเสน

ตำแหน่ง  :  ผู้จัดการโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ที่อยู่  :  ม.1 ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 50170

3

ดร.มานิกุจิ          มิซาบุโร

ตำแหน่ง :   ประธานมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ
ที่อยู่  :     172  ม.8  ต.หงห์หิน  อ.จุน  จ.พะเยา  56150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395