ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

11.   สาขางาน ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายสมชาย       เขียวแดง

ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ที่อยู่  :     1   ม.5  ต.แม่งอน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50320

2

ผ.ศ.พาวิน        มโนชัย

ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  8 
ที่อยู่  :  ภาควิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50290

3

นายประดับ      กลัดเข็มเพชร

ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องใคร้  เนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่  :  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395