ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

8.   สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

น.ส.วาริน      กฤษวงษ์

ตำแหน่ง :    Software Engineer  บริษัทอิเลคทรอนิกส์
คอมแอนด์คอน  จำกัด  
ที่อยู่  :      193/31  ถ.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
50300

2

นางสุภาภรณ์         ปฐมพรชัยศิริ

ตำแหน่ง :    ศึกษานิเทศก์  8
ที่อยู่  :       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาวศึกษาภาคเหนือ
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300

3

นายสุพรรณ          แก้วฝั้น

ตำแหน่ง :     ครู  คศ.2
ที่อยู่  :วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่    9  ถ.เวียงแก้ว
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395