ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

7.   สาขางานธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายสมศักดิ์       กุลวิจิตร์รัตน์

ตำแหน่ง :    ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  สาขาหางดง  
ที่อยู่  :      ถ.เชียงใหม่-ฮอด  ต.หางดง  อ.หางดง
จ.เชียงใหม่  50230

2

นายดำรงค์        เมืองมูล

ตำแหน่ง :     ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง
ที่อยู่  :  สำนักงานอำเภอสันป่าตอง  อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่  50210

3

นายณรงค์         สามารถ

ตำแหน่ง :     นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
ที่อยู่  :  สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50210

4

นายสุจิตรา         มะโน

ตำแหน่ง :     หัวหน้าแผนกทั่วไปสหกรณ์การเกษตร
สันป่าตอง  จำกัด
ที่อยู่  :  238  ม.10  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
50210

5

นายนคร           สิงห์แก้ว

ตำแหน่ง :     ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จำกัด
ที่อยู่  :  238 ม.10  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
50210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395