ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

5.   สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ

1

นายบุญส่ง      กุณกูล

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ที่อยู่  :    บริษัทอาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม  จำกัด
419 ม.3  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
50120

2

นายชวาลา      วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง :     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัท  เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง  จำกัด
ที่อยู่  :  99/9 –10  ม. 11  ถ.เชียงใหม่-ลำปาง 
ต.อุโมงค์  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51150

3

นายบำรุง         หนุ่มคำ

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการแผนกบุคคลบริษัทลานนาเกษตร
อุตสาหกรรม  จำกัด 
ที่อยู่  :    135/5 หมู่ 8  ต.สารภี  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

4

นางวันเพ็ญ        มณีชัย

ตำแหน่ง  :  ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าสัก
ที่อยู่  :  หมู่บ้านป่าสัก  ม. 9  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่

5

นายพัลลภ          นันใจ

ตำแหน่ง  :  ผู้จัดการโรงงานวีแอนด์ พี เฟรสฟู้ดส์
จำกัด
ที่อยู่  :  39  ม.2  ต.ชมพู  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 50140

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395