หน้าหลัก
    แผนปฏิบัติการ 2556
 - ประมาณการรายรับเงินบำรุงการศึกษา 56
    - ประมาณการรายรับเงินงบประมาณ 56
    - ประมาณการรายรับ รายจ่าย 56
 - งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณปี56
    - รายละเอียดงบจัดสรรฝ่ายวิชาการ
    - รายละเอียดงบจัดสรรฝ่ายพัฒนาฯ
    - รายละเอียดงบจัดสรรฝ่ายบริหารทรัพยากร
    - รายละเอียดงบจัดสรรฝ่ายแผนงานฯ
   - ครุภัณฑ์เงินบำรุงการศึกษา ปี 2556
 

 

 

     


                     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารงานด้านงบประมาณของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ต้องมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
งบประมาณประจำปี 2556 เพื่อให้สอดคล้อง ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นผลงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาโดยนำงบประมาณมาจัดสรรให้ทั่วถึงและคุ้มค่าสู่คุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ได้จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน โดยทุกงานทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการให้บริการชุมชนโดยให้มีประสิทธิผล
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

                                                                                                                   งานวางแผนและงบประมาณ
                                                                                                                   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
                                                                                                             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395