ทีมส่งเสริมสุขอนามัย อบต.ดอยหล่อ

 

วัตถุประสงค์

1 ผลต่อประชาชน
        1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
        1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
แก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
        1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
        1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ

2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
         2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน
         2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

3  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
         3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน
         3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า
         3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม
ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1 ผลต่อประชาชน
        1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
        1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
แก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
        1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
        1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ

2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
         2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน
         2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

3  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
         3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน
         3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า
         3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม
ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน

 
 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. E-mail : chiangmaiatc_@hotmail.com   Powered by  CMCAT