ทะเบียน

รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 ทั้งหมด ดาวโหลด

ปวช.1

ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11
ห้อง 12
ห้อง 13
ห้อง 14
ห้อง 15

ปวช.2

ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11
ห้อง 12
ห้อง 13
ห้อง 14
ห้อง 15

ปวช.3

ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11
ห้อง 12
ห้อง 13
ห้อง 14
ห้อง 15

ปวส.1

ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11

ปวส.2

ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11

 


เอกสารงานทะเบียน

แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน ดาวน์โหลด
ใบลากิจ / ลาป่วย ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
คำร้องขอหนังสือรับรอง (ทุน/รับรองว่าศึกษา/3ภาคเรียน 5ภาคเรียน/คัดสำเนารบ.) ดาวน์โหลด
คำร้องขอลาออก ดาวน์โหลด